Generalforsamling

Beretning for Højby Foredragsforening sæson 20232024

Bestyrelsens arbejde:

I sæsonen 20232024 har bestyrelsen afholdt fem bestyrelsesmøder på skift hos de enkelte
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmødernes dagsorden indeholder som oftest punkter med
økonomi, evaluering af foreningens arrangementer, forslag til kommende foredragsholdere og
aftaler med disse samt planlægning af de enkelte foredragsaftener med dertilhørende
arbejdsopgaver.

Bestyrelsens medlemmer har forskellige opgaver. Torben skriver mødernes dagsordner, Elin sørger
for opdatering af medlemslister og opdatering af foreningens hjemmeside og skærmen i hallen.
Marianne styrer som kasserer foreningens økonomi. Astrid er foreningens bindeled til Højby Nyt,
Kultunaut og Hjælpsom i Højby. Undertegnede er foreningens sekretær. Vi er fælles om arbejdet
med at finde foredragsholdere og afholdelse af de enkelte arrangementer.

Årets arrangementer:

Sæson 20232024 har været en vellykket sæson med mange fremmødte medlemmer til de enkelte
arrangementer. Der var 60 tilmeldte til sidste generalforsamling med servering af de velkendte
boller og lagkager. Efterfølgende underholdt Anders W. Bertelsen med den fynske dialekt. Dette
affødte mange kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne.

De fleste arrangementer har været afholdt i Sognehuset. Foredraget ”Fra Ishavet til Sortehavet
en rapport fra Ruslands grænseland” blev afholdt i forsamlingshuset, da bestyrelsen vurderede, at
dette foredrag ville interessere flere gæster end Sognehuset kunne rumme, hvilket også var
tilfældet. Det var dejligt, at bestyrelsen med så kort frist kunne lave en aftale med
forsamlingshuset.

Første arrangement er altid i samarbejde med menighedsrådet. D. 06.09. var der foredrag ved
gadepræst Peter Thyssen. Efter en kort gudstjeneste fortalte Thyssen om sit arbejde i Odense
Arrest og Søbysøgård Fængsel. 62 gæster havde valgt at deltage i dette arrangement.

Næste foredragsaften var d. 12.10. Aftenens foredragsholder var forfatter Hans Dal, der berettede
om ”Min far var fremmedarbejder i Hitlers tredje rige”. Dette foredrag belyste dilemmaet for
tysklandsarbejderne, der skulle forsørge deres familier, men ikke kunne få arbejde i Danmark og
derfor var nødt til at arbejde i Tyskland. Dette dilemma havde store konsekvenser for mange efter
krigens afslutning. Arrangementet var velbesøgt og fik rosende ord med på vejen.

Onsdag d. 08.11. havde foreningen besøg af journalist Kurt Leth, der underholdt med foredraget
”Om krøllede typer”. Kurt Leth fortalte om mange af de forskellige mennesker, han havde mødt i
sit arbejde som journalist ved TV SYD og JyllandsPosten. Et foredrag med mange sjove og
underholdende anekdoter. Indholdsmæssig et ”let” foredrag i forhold til foredraget om
tysklandsarbejderne.

Sæsonens mest velbesøgte foredrag var foredraget med journalisterne og forfatterne Anne
Haubek og Thomas Ubbesen. Til dette foredrag var der mødt en del gæster op, som ikke var
 

medlem af foreningen. Dette viser, at folk orienterer sig på fx Kultunaut. Det blev et meget
spændende og lærerigt foredrag om den spændte krigssituation i og omkring Ukraine.

Sæsonens sidste foredrag var også ganske velbesøgt. ”Min farmor og de andre faldne kvinder” var
aftenens tema fortalt af journalist og forfatter Henning Frandsen. Udgangspunktet var Frandsens
egen farmor og hendes liv med et barn født udenfor ægteskab. Desuden blev historien om
kvinders liv og rettigheder eller mangel på samme fortalt med stor viden og engagement.
Foredraget høstede mange roser.

Bestyrelsen har vedtaget, at næste års kontingent stiger til 200 kr. Prisen for gæster er stadig 75
kr. og kaffe, te og kage koster 20 kr.

Bestyrelsen vil gerne være så informativ som mulig til gavn for foreningens medlemmer. Vi sørger
for, at hjemmesiden bliver opdateret, og at der bliver skrevet i Højby Nyt og Hjælpsom i Højby.
Derfor opfordrer vi medlemmerne til at orientere sig via disse kanaler.

Tak til Flemming Lavsen for hjælp med hjemmesiden og skærmen i hallen.

Vores forening har i mange år arrangeret en udflugt til mange spændende steder som afslutning
på sæsonen. I år går turen til Galleri Galschiøt. 12 medlemmer har allerede meldt sig til. I
bestyrelsen har vi drøftet, om vi fortsat skal arrangere en udflugt. Prisen på buskørsel er blevet
meget dyr, antallet af deltagere er dalende, og vi har besøgt de fleste relevante seværdigheder
Fyn og omegn og skal derfor øge radius for at finde nye seværdigheder. Bestyrelsen er derfor
kommet til den konklusion, at vi gerne vil erstatte udflugten med et foredrag mere.

Det er ikke et krav men et ønske fra bestyrelsen, at man på forhånd tilmelder sig
arrangementerne. Ved de enkelte arrangementer lægger vi en seddel, hvor man har mulighed for
at tilmelde sig det næste arrangement. Dette letter bestyrelsens praktiske arbejde i forbindelse
med det næste arrangement.

Efter generalforsamlingen vil det være muligt at tegne nyt medlemskab for den kommende sæson
20242025.

Som afslutning på denne beretning vil bestyrelsen gerne takke foreningens medlemmer for det
store fremmøde og den store hjælp med oprydning efter et arrangement.

Hermed overdrager jeg beretningen til generalforsamlingen.

Højby d. 21,03. 2024

Referat fra generalforsamlingen d. 21.03.24 i Sognehuset


55 medlemmer og bestyrelsen havde tilmeldt sig generalforsamlingen. Der deltog tre ikke
tilmeldte medlemmer. Fem tilmeldte medlemmer dukkede ikke op. Der blev dækket bord til
65, så der var rigeligt med kuverter.
Astrid bød medlemmerne velkommen og orienterede om aftenens forløb. Aftenens første
sang var ”Du kom med alt, hvad der var dig”. Herefter kunne generalforsamlingen gå i
gang.
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Knud Kildahl, der blev valgt af forsamlingen.
Bestyrelsens beretning: Bente aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev
godkendt uden kommentarer. Se beretningen på foreningens hjemmeside.
Kassererens reviderede regnskab til godkendelse: Marianne fremlagde det reviderede
regnskab. Der blev knyttet en enkelt kommentar til restbetaling på 25 kr. for nyt medlem.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Næste års kontingent: Bestyrelsen orienterede om, at den havde besluttet at hæve
kontingentet fra 175 kr. til 200 kr. årligt grundet stigende priser på foredragsholderne.
Gæster betaler stadig 75 kr. og kaffe/te og kage koster 20 kr. Forslaget var ikke til
afstemning, da vedtægterne siger, at det er bestyrelsen, der fastsætter kontingentet.
Næste års program: Elin kunne gennemgå næste sæsons program, da menighedsrådet
også havde planlagt deres arrangement. Elin orienterede om, at foreningens udflugt bliver
udskiftet med et foredrag med Johnny Wøllekær fra Historiens hus. Dette foredrags
indhold er endnu ikke aftalt.
Valg til bestyrelsen: Torben Rasmussen og Bente Møller Andersen blev genvalgt.
Valg af suppleant: Villy Christiansen blev genvalgt.
Valg af revisor: Kirsten Jakobsen blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant: Herle Rasmussen blev genvalgt.
Evt: Intet.
Efter afsluttet generalforsamling blev der serveret kaffe og te, boller og lagkage.
Aftenens næste sang var ”Man binder os på mund og hånd”, inden Astrid kunne
introducere aftenens gæst Roya Moore. Roya fortalte om sin rejse i livet. Der blev under
foredraget flere gange spurgt ind til hendes fortælling.
Der var mulighed for at betale næste års kontingent, inden medlemmerne gik hjem.
Pladsen var trang omkring bordet, derfor var der ikke mange, der fik betalt. Der skal findes
en bedre løsning til næste generalforsamling.
Flere medlemmer tilmeldte sig årets udflugt. Der er p.t. 19 tilmeldte.
”Nu er jord og himmel stille” afsluttede stemningsfuldt dette års generalforsamling.
D. 23.03.2024
Bente Møller Andersen