Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Tirsdag den 22. marts 2022

Højby Forsamlingshus kl. 19.00
Den årlige generalforsamling

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8. marts 2022.

Efter generalforsamlingen og kaffebordet er der sang og underholdning ved Mogens Pedersen, der er kendt som lærer på bakkegårdens musikskole i Højby

Foreningen er vært ved aftenens kaffebord.

 

 

 

Referat: Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling d. 31.05.21 i Højby Forsamlingshus

Der var 48 tilmeldte til aftenens generalforsamling ud af 115 medlemmer.

Astrid startede aftenen med at byde velkommen.

Valg af dirigent: Knud Kildahl blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning: Astrid aflagde bestyrelsens beretning. Se bilag.

Kassererens reviderede regnskab til godkendelse: Marianne fremlagde det reviderede regnskab. Se bilag. Både beretning og regnskab blev godkendt uden kommentarer.

Næste års kontingent: Kontingentet på 125 kr. fastholdes.

Næste års program: Elin gennemgik næste sæsons arrangementer. Se bilag. Der planlægges et endnu ikke kendt arrangement i september i samarbejde med Højby Kirke. Oplæg følger.

Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg til bestyrelsen: Astrid, Marianne og Elin blev genvalgt med applaus.

Valg af suppleant: Villy Christiansen blev genvalgt.

Valg af revisorer: Hans Larsen var på valg, men ønskede ikke genvalg. Lene Kristiansen blev foreslået og valgt.

Valg af revisorsuppleant: Palle Thorup var på valg, men ønskede ikke genvalg. Herle Rasmussen blev foreslået og valgt.

Foredrag. Drøftelse af foredragenes indhold, prisniveau og medlemmernes ønsker: Elin orienterede om bestyrelsens intentioner og ønskede medlemmernes kommentarer til disse. Dette punkt gav anledning til en del kommentarer fra generalforsamlingens deltagere. Mange meninger blev fremført. Der var ingen kommentarer til foredragenes indhold. Medlemmerne er dog altid velkomne til at komme med forslag til kommende arrangementer. Diskussionen om foreningens fremtidige økonomi gav anledning til flere forslag. Der var bred enighed om, at foredragsholderne bliver dyrere og dyrere, og at 125 kr. ikke mere slår til.

Følgende forslag blev nævnt:

  • Forhøjelse af kontingentet til fx 200 kr.
  • Mulighed for at søge Odense Kommune om tilskud til kulturelle arrangementer.
  • Sponsorater fx ligesom OK Benzin sponsorerer idrætsforeningen.
  • Nedsættelse af et sponsorudvalg uden for bestyrelsen.
  • Øge beløbet for besøgende, der ikke er medlemmer af foreningen.
  • Opkræve et ekstrabeløb ved arrangementer, der har en “dyr” oplægsholder.

Kørsel til Kongsdal Åben Have blev drøftet. Bestyrelsen havde to forslag, kørsel i privatbiler eller transport med bus. Flertallet ønskede transport med bus.

Evt.: Ingen kommentarer. Bestyrelsen orienterede om, at det var muligt at betale næste års kontingent efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kommer ud og opkræver kontingent, som de plejer i juli. Marianne gennemgik ruterne og navnene på opkræverne.

Knud Kildahl afsluttede generalforsamlingen, og Astrid orienterede om serveringen.

Aftenen sluttede af med Nils-Peter Holms humoristiske indslag. Bente lukkede generalforsamlingen med ønske om en coronafri ny sæson og et gensyn til august.