Generalforsamling

Generalforsamling 22.03.2022 kl. 19.00 i Højby Forsamlingshus.

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens reviderede regnskab til godkendelse
 4. Næste års kontingent – bestyrelsen har vedtaget et kontingent på 175,- kr. årligt.
 5. Næste års program
 6. Indkomne forslag.  Forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde min. 8 dage før generalforsamlingen
 1. Valg til bestyrelsen – på valg er Bente Møller Andersen og Knud Damgaard Cornett
 2.  
 3. Valg af suppleant – Villy Christiansen – modtager genvalg
 4.  
 5. Valg af revisorer – Kirsten Jakobsen og Lene Christiansen – modtager genvalg
 6.  
 7. Valg af revisorsuppleant – Herle Rasmussen – modtager genvalg,
 8.  
 9. Evt. Herunder kan intet besluttes

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe / te, boller og lagkage.

Efterfølgende er der underholdning ved Mogens Pedersen. Bakkegårdens Musikskole.

 

Referat: Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling d. 22.03.2022 i Højby Forsamlingshus

Der var 54 antal tilmeldte til dette års generalforsamling. På dagen var der afbud fra otte personer. To deltog uden tilmelding. Tre tilmeldte udeblev.

Astrid bød velkommen.

Aftenen startede med en fællessang akkompagneret af Mogens Pedersen.

Valg af dirigent: Aftenens dirigent Knud Kildahl meldte afbud pga. sygdom. Palle Thorup blev efterfølgende bedt om at være aftenens dirigent.

Bestyrelsens beretning: Bente aflagde bestyrelsens  beretning.  Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Marianne fremlagde det reviderede regnskab. Der har været en lille nedgang i medlemstallet. Dette skyldes fraflytning.

Der har været seks gæster, der ikke er medlemmer af foreningen, der i årets løb har deltaget i vores arrangementer.

Budgettet bærer præg af, at der har været tre aflyste foredrag i foråret 2021.

Foreningen har doneret en gave på 1000 kr. til forsamlingshuset som tak for lån af huset.

Regnskabet blev godkendt dog med kommentarer.

Kommentarer: Der blev spurgt til bestyrelsens holdning og arbejde med ansøgning om økonomisk støtte via puljer. Knud Damgaard kunne informere om, at følgende to puljer er blevet søgt: Odense Kommune, Team Frivillighed, Ældre- og Handicapforvaltningen og Energi Fyn. Ansøgningerne gav ikke resultat. Desuden blev bestyrelsen opfordret til at søge Højby Nyt. Bestyrelsen kunne fortælle, at Højby Nyt er i søgefeltet i forhold til fx vores udflugt.

Oplæg om kommende sæsons program: Elin gennemgik næste sæsons arrangementer. Udflugten er planlagt til uge 16 eller 17 i 2023, men destinationen er endnu ikke bestemt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bente blev genvalgt, og Torben Rasmussen blev valgt som nyt medlem.

Valg af suppleant: Villy Christiansen blev genvalgt.

Valg af revisorer: Kirsten Jakobsen blev genvalgt

Valg af revisorsuppleant: Herle Rasmussen blev genvalgt

Indkomne forslag: Ingen.

Evt.: Under eventuelt fortsatte en debat om ansøgning om økonomisk støtte i diverse puljer.

Marianne takker Knud for hans indsats i bestyrelsen. Knud modtager to flasker vin.

Knud takker af for to års samarbejde – både i forhold til bestyrelsen og foreningens medlemmer.

Kaffebord med boller og lagkage.

Underholdning ved Mogens Pedersen bagved klaveret.

Beretning for Højby Foredragsforening sæson 2021-2022

Sæsonen 2020-2021 er heldigvis forløbet nogenlunde efter planen. Der har ikke været så mange aflysninger som sidste sæson.

Der er i skrivende stund 114 medlemmer i Højby Foredragsforening.

Årets første arrangement var vores sommerudflugt til Kongsdal Åben Have. Udflugten var flyttet fra foråret til august. Der var 18 tilmeldte samt bestyrelsen. På selve dagen indløb et par afbud. Efter lidt ventetid på bussen, kom vi afsted med højt humør og med den sædvanlige kaffe og kage i bagagerummet. Undervejs fortalte Bente lidt om havens historie og ikke mindst om havens grundlægger Vagn Wazar Jørgensen. Det blev en dejlig eftermiddag mellem stauder, roser, springvand, træer og buske. Turen hjem bød på små kringlede veje, hvor vi bl.a. kunne nyde høsten.

“Betragtninger fra en orgelbænk” blev afholdt i samarbejde med menighedsrådet i september måned. Der var fin opbakning til arrangementet, hvor komponist og organist Poul Christian Balslev levende underholdt med anekdoter efter en kort gudstjeneste.

I oktober var der besøg af Bent Bendtsen. Overskriften på foredraget var “Fra bondedreng til vicestatsminister”. 53 medlemmer deltog og kunne nyde en aften med en foredragsholder, hvis liv indeholdt mange spændende og sjove oplevelser.

Lisbeth Svensmark Hulgaard fortalte i november måned om “Bedstemødre er også en slags mennesker”. Der var mange bedstemødre, der den aften kunne nikke genkendende til mange af hendes egne oplevelser som bedstemor og spændende tekster, der underbyggede aftenens tema.

I januar spillede coronaen os igen et puds. Vi måtte aflyse foredraget “30 år efter Murens fald” med Anne Haubek og Thomas Ubbesen. Muren er faldet, og det er coronaen næsten også. Derfor kan vi glæde os til at høre foredraget onsdag d. 20. april kl. 19 i Højby Forsamlingshus.

Foredraget i februar var en sangaften med provst Palle Jensen. Det var en aften med “aha-oplevelser”. Der blev fortalt historier, som vi måske havde glemt, men som denne aften blev genopfrisket. En aften med mange nedslag i radioens historie krydret med sang fra salen akkompagneret af den dygtige pianist Anders. Der mødte ikke mange medlemmer op denne aften, måske fordi coronaen stadig florerede, og man ikke var helt tryg ved, at der skulle synges.

Næste års program er under udarbejdelse. Elin vil senere i aften fortælle om programmets indhold. Der planlægges en udflugt i uge 16 eller 17 i 2023.

Bestyrelsen har besluttet, at næste års arrangementer igen afholdes i Sognehuset.

Desuden har bestyrelsen besluttet, at næste års kontingent bliver 175 kr. For personer, der ikke er medlem af foreningen, bliver prisen forhøjet til 75 kr. pr. arrangement. Kaffen koster stadig 20 kr.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne orienterer sig på foreningens hjemmeside www.højby-foredragsforening.dk Hjemmesiden bliver løbende opdateret af Flemming Lavsen. Tak til Flemming for arbejdet med foreningens hjemmeside.
Vi vil også bestræbe os på at informere via Højby Nyt og Hjælpsom i Højby.
Vi opfordrer også til, at medlemmerne forhåndstilmelder sig de enkelte arrangementer. Dette vil lette arbejdet med opsætning af borde og stole samt indkøb af kage til kaffen. I programmet vil der blive oplyst, hvem det enkelte arrangement har som kontaktperson.

Til vores medlemslister kunne vi tænke os at få oplyst jeres mailadresser. Det vil være dejligt, hvis I oplyser os om disse ved generalforsamlingens afslutning.

Det vil også være muligt at tegne nyt medlemsskab efter generalforsamlingen.

Til sidst vil bestyrelse gerne takke for jeres opbakning til sæsonens arrangementer og ikke mindst hjælpsomhed, når der skal ryddes op. Det går som en leg, når vi hjælpes ad.

Hermed overdrager jeg beretningen til generalforsamlingen.

 1. 22.03.2022

Bente Andersen