Vedtægter

Vedtægter for Højby Foredragsforening 

§1
Foreningens navn er Højby Foredragsforening. Foreningens hjemsted er Odense kommune.
§2
Foreningens formål er at arrangere foredrag, studiekredse, diskussioner o. lign. af oplysende art.
§ 3
Alle over 18 år kan optages som medlem. Alle medlemmer har valgret og er valgbare til foreningens bestyrelse. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.
§4
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Medlemsbidragets størrelse fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen. Endvidere kan bestyrelsen fastsætte et mindre entrébeløb ved enkelte arrangementer, hvis det skønnes nødvendigt, Medlemskortet lyder på navn og giver adgang til arrangementerne.
§5
Foreningen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år. Der er 2 på valg i lige år og 3 i ulige år. Endvidere vælges 2 revisorer for 2 år, der afgår skiftevis.
Der vælges endvidere 1 bestyrelses- og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted ved alle valg, hvis der ikke gøres indsigelse af den pågældende.
§6
Bestyrelsen konstituerer sig, og det skal ske senest 1 måned efter generalforsamlingen. Bestyrelsens opgave er at lede foreningen i henhold til vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger, som indføres i forhandlingsprotokollen. Foreningen tegnes i økonomisk og andre henseender af kassereren og et medlem af bestyrelsen hver for sig.
§7
På den ordinære generalforsamling, der skal afholdes i marts måned, aflægges beretning for det forløbne år. Regnskabet gennemgås og fremlægges til godkendelse. Der foretages valg til bestyrelse.
De på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer er valgbare og har stemmeret.
Valgbar er endvidere medlemmer, der er fraværende på generalforsamlingen, men som ved skriftlig tilkendegivelse overfor et medlem af bestyrelsen har ytret ønske om at stille op.
Valghandlingen finder sted, som generalforsamlingen beslutter det. Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilgå bestyrelsen skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 8
Mod betaling af et mindre beløb kan man deltage i foreningens arrangementer uden at være medlem.

§9
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Afholdelse af generalforsamling skal være alle medlemmer bekendt senest 14 dage før, men det er de på generalforsamlingen fremmødte, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig varslet.
Afholdelse af ekstraordiner generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det.
§ 10
Beslutning om vedtægtsændringer træffes på generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed.

§ 11
Det overlades bestyrelsen at søge samarbejde med andre foreninger med samme interesser, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt for foreningens virke fremover.
§ 12
Beslutning om foreningens ophør træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte på. 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Et eventuelt overskud tilfalder Højby lokalhistoriske Arkiv.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2013.